29.05.2019

Chladivá a ich najmodernejšia verzia R32

Chladivo je chemická látka, alebo zmes látok, ktoré sa používajú v tepelnom cykle v ktorom podlieha fázovej premene z plynu na kvapalinu a späť. Počas toho cyklu chladivo odovzdáva, alebo odoberá z priestoru teplo a podľa toho vieme zariadenie užívať na chladenie, prípadne kúrenie.

Okrem klimatizácií sa chladivá používajú v chladničkách, mrazničkách, ale i tepelných čerpadlách. Chladivá sa rozdeľujú do viacerých skupín pričom medzi dnes najčastejšie požívané chladivá v malých systémoch sú typy R407C, R410A, R134A  a dnes najmodernejšia zmes R32. Každé chladivo má svoje výhody i nevýhody. Ak by sme porovnávali rovnaký výkon, rozdiel bude vo veľkosti kompresoru, čo sa pri klimatizáciách prejaví napríklad na veľkosti vonkajšej jednotky. Takýchto rozdielov je viac, nevynímajúcu otázku finančnú.

Zvýšenej pozornosti sa chladivám začalo dostávať v 80.rokoch 20.storocia po tom ako sa zistilo, že práve najbežnejšie používané typy chladív v danej dobe. Boli hlavnou príčinou vzniku ozónovej diery. V dôsledku týchto zistení sa prijali opatrenia zakotvené v Kjótskom protokole, ktorých výsledok je výrazná modernizácia používaných chladív. Dôraz sa kladie na ekologickú stránku a energetickú efektivitu.

Klimatizačné chladivo R32

Nové ekologické chladivo R32 prichádza na náš trh postupne a nižšie je uvedené  základné porovnanie rozdielov medzi dnes najčastestejšie používanými chladivami R410 A a R32.

Chladiaci výkon R32 vyšší ako 4%, koeficient účinnosti lepší o 5%, dávka chladiva znížená o 29%, GWP (global warming potencial) nižší o 67%, čo v celkovej hodnote znamená úsporu na emisiách CO2 cca 77% oproti použitiu chladiva R410A.

Klimatizáčné chladivo R32

Doba rozpadu chladiva R32 vypusteného do atmosféry zeme je nižšia (cca 4-9 rokov).

Celková dávka náplne chladiva v klimatizačných zariadeniach je menšia.

Dopĺňanie dávky chladiva pri únikoch je bez problémov

Na záver je vhodné poznamenať, že chladivá a ich inovovanie je v neustálom procese. Tie staršie sa postupne vyradzujú z používania. Myslite preto pri výbere novej klimatizácie aj na to, aký typ chladiva bude mať vaše zariadenie. Má priamy vplyv na viacero významných parametrov zariadenia a v neposlednom rade na životné prostredie.

Zdroj: Wikipedia, Vytapeni.tzb-info.cz.