29.05.2019

Čo je to klimatizácia a ako funguje chladenie?

Klimatizačné zariadenie slúži pre vytvorenie tepelnej pohody v miestnosti, ktoré využíva princíp chladiaceho okruhu, ktorý je veľmi podobný princípu chladničky. Tento je tvorený troma nasledovnými dejmi:

Tento je tvorený troma nasledovnými dejmi:

  1. kompresia (stlačenie plynov)
  2. skvapalňovanie (kondenzácia)
  3. vyparovanie

1. fáza procesu klimatizácie

V 1. fáze sú pary chladiaceho média privedené do kompresoru, kde sú stlačené (a dôsledkom stlačenia aj zohriate).

2. fáza procesu klimatizácie

V 2. fáze je chladiace médium pri vysokej teplote a tlaku privedené do výmenníka – kondenzora (vonkajšia jednotka), kde je ochladzované okolitým vzduchom (médium kondenzuje). Uvoľnené teplo je odvádzané do vonkajšieho priestoru ventilátorom.

3. fáza procesu klimatizácie

V 3. fáze je kvapalina transportovaná cez kapiláru, alebo expanzný ventil, za ktorým sa prudko zníži tlak, a tým i teplota. Médium pokračuje do ďalšieho výmenníka – výparníka (vnútorná jednotka). Kvapalina sa začne odparovať, čím odoberá teplo z priestoru výparníka, spravidla ochladzovanej miestnosti. Na distribúciu studeného vzduchu do miestnosti slúži ventilátor, ktorý je umiestnený pri výparníku. Potom je chladivo v plynnom skupenstve privedené do kompresoru a cyklus sa opakuje. Moderné klimatizácie dokážu okrem chladenia i kúriť, odvlhčovať, likvidovať baktérie a pachy poprípade aj eliminovať komáre.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj youtube : Danfose (ako funguje klimatizacia)